Vannbåren varme

Vannbåren varme – fremtidens boligvarme!

 

 Askim & Mysen Rør AS har mange års erfaring med vannbåren varme, og leverer anlegg knyttet opp mot nær sagt alle mulige oppvarmingskilder. Vi fokuserer på å holde oss godt oppdatert på ny teknologi på fagområdet, og fører stadig et stort utvalg av varmepumper, oljefyrer, gassanlegg, tre- og pelletsovner etc. Les videre for å få mer kunnskap om vannbåren varme og dets fordeler.

 

1_undervarme_gulv_NETT_41902eDagens avanserte teknologi innen vannbåren varme gjør at du enkelt kan bytte fra den ene energikilden til den andre, og dermed utnytte det mest gunstige alternativet – enten du velger ut fra pris, miljø eller andre hensyn. Går strømprisen i været velger du olje. Hvis oljen skulle bli dyrere, velger du strøm, gass eller pellets. Eller skal du like godt investere i varmepumpe? Jo mer du investerer i ditt vannbårne anlegg, jo flere energivalg har du, og desto billigere kan du til enhver tid varme opp hjemmet ditt. Tenk langsiktig når du skal bygge nytt eller foreta en større rehabilitering. Det er ingen tvil om at vannbåren varme er fremtidens varmeløsning også i Norge.

 

Den gode, lune varmen
Vannbåren varme gir den mest komfortable oppvarmingen av alle tilgjengelige løsninger på markedet, og blir derfor stadig mer populært. Her har du noen andre grunner til å velge vannbåren gulvvarme:

 

 • 2_liten_jenteSunnere inneklima
  Gulv som varmes opp med varmt vann har lav overflatetemperatur. Vannet som sirkulerer i gulvrørene holder ikke mer enn 20-40 grader, og gulvets overflate er bare noen grader varmere enn romtemperaturen. Dette sikrer optimal varmekomfort. Det betyr også at plagene med støv som blir brent og virvles opp, som fra elektriske panelovner, nærmest er eliminert. Norges Astma- og Allergiforbund anbefaler derfor vannbåren varme. 
 • Sikkert og trygt
  Til vannbåren gulvvarme brukes solide rør av spesialbehandlet plast som er utviklet for å tåle år etter år med varmt, sirkulerende vann. Derfor behøver du ikke bekymre deg for at det skal kunne oppstå vannlekkasje. Det er heller ingen fare for algevekst. I motsetning til elektriske varmekabler er vannbåren varme helt strålingsfri. 
 • 3_pengerØkonomi
  For en gjennomsnittlig husholdning utgjør boligoppvarmingen og varmt tappevann ca 70 % av de totale energikostnadene. Resten går til elektriske apparater og lys. Alle som er avhengige av kun én energikilde er sårbare for økninger i priser eller andre faktorer. Har du derimot mulighet for å velge mellom energikilder, kan du velge den til enhver tid rimeligste energikilden. Den aller gunstigste måten å varme opp boligen din på er med vannbåren gulvvarme. På grunn av en bedre temperaturfordeling i rommet, kan du holde en lavere gjennomsnittlig romtemperatur (2-3 grader). Dette kan gi deg en ytterligere innsparing på ca 10% av dine oppvarmingskostnader. Å legge vannbåren varme i gulvet er ikke dyrere enn å legge elektriske kabler. Kostnader til kjel og tank kommer i tillegg, men denne ekstrakostnaden må veies opp mot lavere driftskostander, fleksibilitet og økt komfort.

 • 4_2311_300x326Skånsom mot mijøet
  Med vannbåren varme kan du velg den minst forurensende energikilden. Ensidig bruk av strøm medfører store globale klimagassutslipp. Grunnen er at vi har et felles Nord-europeisk kraftmarked. Når forbruket av strøm øker, vil deler av denne kraften kunne komme fra vann eller vind, men det forutsetter at det bygges flere vindkraftverk eller at prognosen om betydelig mer nedbør i Norge slår til. Det er imidlertid sannsynlig at den vesentlige delen av kraften vil komme fra kullkraftverk på kontinentet. Kullkraft har mer enn tre ganger så store klimagassutstipp som direkte bruk av olje. Sammenliknet med kullkraften er derfor olje og gass, trepellets (bio) og varmepumper langt mer miljøvennlige. Fyringsolje og gass i et vannbårent anlegg avgir kun 1/4 CO2 til atmosfæren sammenliknet med kullkraft. Solenergi, ved og trepellets er helt CO2-nøytrale.
 • Arkitektonisk frihet
  Med vannbåren gulvvarme har du ingen begrensninger når det gjelderinnredning og møblering. Ønsker du å kombinere gulvvarmen med radiatorer, for eksempel på soverom, eller konvektorer foran større vindusflater, finnes det i dag mange spennende produkter å velge blant.

 

Enklere installasjon enn du tror
Vannbåren gulvvarme kan brukes i alle typer gulvkonstruksjoner. Rørene kan monteres i nye og gamle bygninger, i både tre-, plate- og steingulv, og på gulvbjelkelag. Det brukes enten oksygentette plastrør eller kobberrør med plastbelegg. Det finnes i dag også enkle systemer som kan kombineres med radiator. All installasjon av vannbåren varme må byggeanmeldes. Dette gjøres normalt av rørleggeren. Byggeforskriftene krever også at en fagperson står ansvarlig for installasjonen og godkjenner anlegget før det tas i bruk. Det er mulig å gjøre deler av installasjonsjobben selv, bare den godkjennes av en fagmann.

 

Når du skal velge energikilde til den vannbårne varmenløsningen har du mange muligheter

 

 

5_1 kw ind 5 udVarmepumpe
En varmepumpe er i seg selv ingen energikilde, men en teknologi som utnytter varmepotensialet i luft, jord, fjell og vann. Det normale i den sammenheng vi her snakker om, er å koble varmepumpen til vannbåren gulvvarme eller et radiatoranlegg. For å sikre tilfredsstillende romtemperatur ved lave utetemperaturer, er det nødvendig med en tilleggsvarmekilde som også kan tjene som reserve ved havari og service på anlegget. Dette kan f.eks være strøm, bio, gass eller olje, eller punktvarmekilder. Som oftest benyttes imidlertid strøm som eneste tilleggsvarmekilde. Dette gir imidlertid ingen reell energifleksibilitet da man for begge kildene er avhengig av strøm. Varmepumpen kan gi store økonomiske besparelser på varmebudsjettet. Vil du vite mer om vamepumper og vårt sortiment kan du trykke her, eller navigere deg videre fra bunnen av denne siden.

 

6_pellets2Kombinasjonen olje/strøm
Den tradisjonelle løsningen ved valg av vannbåren varme er oljefyrt kjel med installert el. kolbe for sommerdrift. Dagens kjeler er utstyrt med en bryter slik at det er enkelt å skifte mellom olje og strøm. De nyeste kjelvariantene (kabinettkjeler) stiller ikke krav til eget fyrrom eller pipe. Vil du vite mer om oljefyring og vårt sortiment kan du trykke her, eller navigere deg videre fra bunnen av denne siden.

 

Kombinasjonen bioenergi/strøm
Bioenergi i form av trepellets eller ved kan benyttes som energikilde i et vannbårent anlegg. Både ved- og pelletsfyrte kjeler kombineres normalt med el. kolber for alternativ fyring, fortrinnsvis i mellomsesongene (høst og vår). Bioenergianlegg krever eget fyrrom, og det må settes av plass til ved- eller pelletslager. Moderne pelletsanlegg kan monteres med nedgravd tank og automatisk inntransport av brenslet til dagtank som er påbygd selve fyrkjelen. Vil du vite mer om bioenergi og vårt sortiment kan du trykke her, eller navigere deg videre fra bunnen av denne siden.

 

7_solKombinasjonen sol/annet
I dag er aktive solvarmesystemer kun et supplement til hovedoppvarmingen. Riktig utformet kan et slikt varmesystem dekke en betydelig del av husets totale varmebehov. Dagens solvarmesystemer må imidlertid suppleres med annen energikilde. Her står man fritt til å velge blant alle alternativer,  det være seg olje, gass, bio eller varmepumper. Vil du vite mer om solvarme og vårt sortiment kan du trykke her, eller navigere deg videre fra bunnen av denne siden.

 

private interiorKombinasjonen boliggass/strøm
Det finnes flere typer gassbaserte kjeler på markedet. De enkleste variantene har ikke vannmagasin, men varmer opp både sentralvarmesystemet og tappevannet direkte etter behov. Dersom det velges en kombinasjon med gassfyrt kjel og varmtvannstank, er det vanlig å installere en el. kolbe i varmtvannstanken som muliggjør veksling mellom boliggass og el. Boliggass som energikilde tar en stadig større markedsandel også i Norge. Les mer om boliggass som varmekilde og vårt sortiment her, eller naviger deg videre fra bunnen av denne siden.


Kontaktpersoner


Ta Kontakt Med Oss

Ønsker du å vite mer?

Fyll ut kontaktskjema og vi vil kontakte deg innen kort tid.

Firma

Navn

Telefon

E-post