Oljekjeler

Vannbåren varme/olje

 

1_kjel_2Olje
Aldri har det vært forsket mer for å utvikle teknologi som kan møte morgendagens krav til økonomisk, effektiv og miljøvennlig varme. Resultatet er blitt produkter som er enkle å plassere og som varer lenge. Dagens elegante kabinettkjeler er enkle å plassere, for eksempel i en entrè eller på annet ledig sted i huset. Pipe er heller ikke nødvendig. Og dagens modulbaserte oljetanker får enkelt plass i kjelleren eller garasjen. Tenker du fremover, er det en smart investering å skifte ut det gamle fyringsanlegget med et moderne varmeanlegg.

Avansert teknologi i stilren innpakning
Moderne sentralvarmeanlegg har ikke mye til felles med de klumpete, gamle fyrkjelene som står i kjellere rundt omkring. Fyrkjelen slik vi kjenner den er erstattet av den topp moderne og avanserte kabinettkjelen, som fås både for olje og boliggass. Dagens kjeler tar liten plass og er enkle å montere. De minste kabinettkjelene er så små og kompakte at de nesten kan forveksles med en oppvaskmaskin.

 

2_treOlje og miljøet
Med en riktig innstilt oljebrenner, dannes det svært lite sot og partikler. Belastningen på luftkvaliteten i lokalmiljøet blir derfor liten, ja betydelig mindre enn med pellets og vedfyring. I større byer gir oppvarming med ved eller pellets et vesentlig større utslipp av partikler, noe som spesielt er en utfordring for allergikere. Oljefyring gir imidlertid marginalt større utstipp av partikler sett i forhold til gass og strøm.

 

Ensidig bruk av strøm vil imidlertid kunne medføre vesentlig større globale klimagassutstipp. Grunnen er at vi har et felles Nord-europeisk kraftmarked. Når forbruket av strøm øker, vil deler av denne kraften kunne komme fra vann eller vind, men det forutsetter at det bygges flere vindkraftverk eller at prognosen om betydelig mer nedbør i Norge slår til. Det er imidlertid sannsynlig at den vesentlige delen av kraften vil komme fra kullkraftverk på kontinentet. Kullkraft har mer enn tre ganger så store klimagassutstipp som direkte bruk av olje. Sett i forhold til bruk av gass er også utslipp fra kullkraft høyere.

 


3_olje_01Hva er lett fyringsolje?
Dette er den letteste og reneste fyringsoljen og det er den som stort sett benyttes til oppvarmingsformål. Det brukes kun lett fyringsolje i sentralfyringsanlegg i dag, og den kan også benyttes i kaminer med pottebrenner. Fyringsoljen finnes i standardkvalitet og i lettere, spesielt kuldetålelige vinterkvaliteter. Oljen er tilsatt farge pga myndighetskrav, og er grønn. Det finnes også miljøkvaliteter med veldig lavt svovelinnhold – helt ned til 50 ppm tilsvarende 0,005%. Dette er mindre enn det som finnes av svovel i ved.

 

Hva er et fyringsanlegg? 
Fyringsanlegget består av flere viktige komponenter. De viktigste, i tillegg til oljetanken, er oljebrenner, fyrkjel, ekspansjonssystem, klimakompensator og blandeventil samt sirkulasjonspumpe. Oljebrenneren er montert direkte på kjelens brennkammer og er ”motoren” i fyringsanlegget. Den omdanner olje til varme. Oljebrenneren suger selv olje fra tanken. Etter start av brenneren vil den gå ca 30 sekunder før den pumper forstøvet olje inn i kjelens brennkammer og flammen tennes. I fyrkjelen varmes vannet som distribueres til oppvarming av boligen samt varmt tappevann. Nye vanlige villakjeller har en fyrteknisk virkningsgrad på 90-94%. Dette gir en årsvirkningsgrad på 85-90%. Hvis man velger en mer avansert kjel, kjøles røkgassen så langt ned at den kondenserer. Dette kan gi virkningsgrader over hele fyringssesongen på over 95%.

 

Uavhengig av både kjeller og pipe
En av de revolusjonerende fordelene med en moderne kabinettkjel er at den verken krever kjeller eller pipe. Den kan enkelt monteres i vaskerom eller på annen ledig  plass  i huset. Og avgassene kan føres gjennom et rør ut av veggen.

 


4_kjel_tankDu trenger ikke grave ned tanken

Dagens oljetanker trenger ikke stor plass og er derfor enkle å plassere; enten inne i huset, ute, i garasjen eller nedgravd i bakken. Tankene som plasseres innendørs, er laget av nylon eller polyetylen og har et volum på 750-4000 liter. En tank på 750 liter trenger mindre enn en kvadratmeter gulvplass og vil for mange være tilstrekkelig. Flere slike små tanker kan kobles sammen om det er ønskelig. Er det vanskelig å få plassert tanken inne i huset, er det en god løsning med en glassfiberarmert (GUP) tank under bakken, men også garasjen eller en skjermet plass i haven kan benyttes.

 

Innendørs tank
Stadig flere velger å plassere ny tank i kjeller, garasje eller annet rom som ikke brukes som oppholdssted. Innendørs tank kan plasseres i fyrrommet sammen med oljekjelen. For innendørs lagring er det utviklet spesielle tanker med doble vegger og kontroll mot lekkasje. Forutsatt at du har innhentet tillatelse fra brannvesenet, er det tillatt å lagre opptil 4.000 liter fyringsolje eller 1.650 liter parafin i eget, brannsikret rom.

 

5_tank-uteUtendørs tank over bakkenivå
En tank som ikke er nedgravd, er mye enklere å kontrollere. Oljeselskapene kan levere lettoljer som tåler utendørs lagring om vinteren. Du kan derfor velge å plassere oljetanken over bakkenivå. For parafin er det ikke noe problem med utendørs lagring i kuldegrader. Du kan oppbevare inntil 3.000 liter fyringsolje og 1.650 liter parafin utendørs over bakken. Kommunen kan gi tillatelse til å oppbevare større kvanta. Forskrift om brannfarlig vare gir klare regler for hvor du kan plassere utendørs tank. Ta kontakt med kommunen eller brannvesenet der du bor for å få klarlagt hvor du kan plassere tanken.

 

Nedgravd tank
Ved nedgraving anbefales en GUP-tank som etter forskriftene bare skal trykkprøves etter to år. Deretter kan den ligge i 30 år før ny kontroll.

 

Vi har lang erfaring med oljeoppvarming av bygg i alle størrelser. Kontakt oss for mer informasjon.


Kontaktpersoner


Ta Kontakt Med Oss

Ønsker du å vite mer?

Fyll ut kontaktskjema og vi vil kontakte deg innen kort tid.

Firma

Navn

Telefon

E-post