Energi & Miljø

For et bedre miljø

Vi i Askim & Mysen Rør AS ser stadig oftere eldre installasjoner som bruker mye mer energi enn det er behov for. Med den teknologien vi har til rådighet er det fullt mulig å bruke mye mindre energi på å løse de samme oppgavene.

Ventilasjon, romoppvarming og belysning står for opp mot 80% av energibruken i eldre bygg. Med enkle grep kan man oppnå store energibesparelser. Som eksempel kan utskifting av eldre ventilasjonsanlegg og installasjon av varmepumpe redusere den totale energibruken i bygg med opptil 50%.

Askim & Mysen Rør kan tilby energirådgivning til både bolig og næringseiendom. Vi utarbeider da en energianalyse av bygget og beskriver energieffektive tiltak som kan gjennomføres. Tiltakene listes opp med investeringskostnader, dokumenterte besparelser og en nedbetalingstid basert på en forhåndsbestemt kalkulasjonsrente.

Energimerking

Formålet med Energimerking er å øke bevisstheten om energibruk og valg av energikilde i bygninger. 1. juli 2010 ble det innført krav om at alle bygninger som skal selges eller leies ut skal være energimerket. NVE er ansvarlig for, og fører tilsyn med energimerkeordningen.

Når man energimerker et yrkesbygg er det ikke bare et energimerke som produseres. Det følger også med en tiltaksliste. Listen består av forslag til energisparende tiltak, ofte med eksempler på utbedringer der investert kapital er nedbetalt etter 2-3 år.

Kombinasjonen av miljøbevissthet, samfunnsansvar og totaløkonomi blir stadig mer retningsgivende for både byggherrer og leietakere. Eiendomsbesittere som ser viktigheten av å energimerke er i ferd med å få et konkurransefortrinn. Klimasmarte løsninger vil bli prioritert og foretrukket fremover.

Energimerking er obligatorisk ved salg eller utleie av yrkesbygg. I tillegg skal alle yrkesbygg over 1000m 2 alltid ha en gyldig energiattest. Eier av bygget har ansvaret for å gjennomføre energimerkingen.

Når energimerkingen er gjennomført, får du en energiattest. For yrkesbygg over 1000m 2 skal den til enhver tid henge synlig på egnet sted i bygget. Attesten er gyldig i 10 år.

Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter. Energikarakteren går fra A til G, der A tilsier lavt energibruk. Oppvarmingskarakteren gis med en femdelt fargerangering fra rødt til grønt, og rangerer bygningen etter hvilket oppvarmingssystem som er installert. Grønn farge tilsier bruk av fornybar energi.

Energimerkingen foregår ved fysisk befaring og målinger på bygget. I tillegg blir følgende utført:

  • Dynamiske simuleringer
  • Registrering av data via Altinn
  • Tiltaksliste
  • Overlevering av energimerke.

Energivurdering av tekniske anlegg

Som en del av energimerkeordningen er det krav til at tekniske anlegg gjennomgås for å sikre energieffektiv drift. Målet med ordningen er å stimulere til energieffektivitet gjennom god installasjon, drift og vedlikehold av anleggene. Energivurderingen sammenfattes i en rapport med forslag til energieffektive tiltak.

Det er krav til regelmessig energivurdering av tekniske anlegg i bygninger. Målet med energivurdering av tekniske anlegg er å stimulere til energieffektivitet gjennom god installasjon, drift og vedlikehold av anleggene.

Plikten til energivurdering gjelder:

  • Kjelanlegg som er fyrt med fossilt brensel og har nominell effekt høyere enn 20KW
  • Klimaanlegg for kjøling og ventilasjon med samlet nominell effekt høyere enn 12KW eller anlegg som samlet betjener et oppvarmet bruksareal over 500m 2 .
  • Eldre varmeanlegg med en kjel som er fyrt med fossilt brensel, har nominell effekt høyere enn 20KW og har en alder på 15 år. (engangsvurdering)

Kontaktpersoner